Zmluva o dielo a výroba

Zmluvné podmienky šité na mieru

Obojstranne vyváženými zmluvnými a platobnými podmienkami  šitými na mieru pre každý projekt i flexibilitou zmluvných vzťahov dokážeme reagovať na individuálne požiadavky a spolupracovať tak v rôznych obchodných modeloch so širokým okruhom zákazníkov.

Návrh zmluvy o dielo

V priebehu projektovej prípravy a obchodných rokovaní vám radi poskytneme návrh zmluvy o dielo, ktorej štandardnými prílohami sú:

 • Cenová ponuka vybraného a odsúhlaseného variantu
 • Technická špecifikácia vybraného a odsúhlaseného variantu
 • Projektová dokumentácia PD – A vybraného variantu
 • Návrh platobných podmienok
  • Sumarizujú vyváženú dohodu o cene diela v náväznosti na harmonogram výstavby.
 • Návrh harmonogramu výstavby
  • Obsahuje základné termíny postupu výstavby. V priebehu výstavby ho budeme s vami upresňovať tak, aby bola činnosť jednotlivých subdodávateľov na stavbe optimálne koordinovaná a celková doba výstavby dodržaná.
 • Návrh montážnych podmienok
  • Popisujú, za akých podmienok bude realizovaný predmet zmluvy o dielo.

Záväzná objednávka

V prípade dohody o rozsahu predmetu zmluvy o dielo a zmluvnej cene diela, po prerokovaní a vyváženej úprave zmluvy o dielo a jej príloh, záväznou objednávkou spustíte priebeh samotného podpisu zmluvy o dielo, výroby, dodávky a realizácie predmetu diela.

Zmluva o dielo

Finálna zmluva o dielo obsahuje zmeny a úpravy dohodnuté v priebehu obchodných rokovaní. Prílohami k zmluve o dielo sú:

 • Realizačná dokumentácia PD – R
  • Odsúhlasená objednávateľom pred podpisom zmluvy
 • Technická špecifikácia predmetu diela
 • Platobné podmienky
 • Harmonogram výstavby
 • Montážne podmienky
 • Iné dohodnuté prílohy

Dodacie termíny, výroba a doprava na stavenisko

Štandardné dodacie termíny sú 8 týždňov od podpisu zmluvy o dielo.

 • Na strane dodávateľa sa v priebehu týchto týždňov:
  • Spracuje výrobná dokumentácia diela
   • dodaná pred začiatkom montáže
  • Spracuje montážna dokumentácia diela
   • dodaná pred začiatkom montáže
  • Spracujú kladačské plány obvodového a strešného plášťa
   • dodané pred začiatkom montáže
  • Prevezme sa stavenisko
  • V priebehu betonáže základových konštrukcií sa zamerajú a osádzajú kotevné prvky
  • Prebieha výroba predmetu diela
  • Začína doprava materiálu na stavbu
 • Na strane objednávateľa sa v priebehu týchto týždňov:
  • Získa stavebné povolenie – ak nie je vydané
  • Zriadi sa stavenisko
  • Zrealizujú sa zemné práce
  • Zrealizujú sa základové konštrukcie a v súčinnosti s dodávateľom osadia kotevné prvky

Dokumentácia skutočného vyhotovenia diela

Zmeny špecifikácie predmetu diela v priebehu výstavby sa zmluvne dohodnú v dodatku k zmluve o dielo. V takom prípade sa spracuje projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia diela.