Investičný zámer

Investičný zámer je prvá etapa vývoja projektu. Pre investora je dôležité zistiť predpokladané investičné náklady a racionalizovať parametre projektu. SIMONT SK vám ponúka, bezplatne, spoluprácu už v tejto etape vývoja projektu.

Z našich služieb vám v tejto etape vývoja projektu ponúkame:

 • Poradenstvo v oblasti geometrických a technických parametrov objektu
  • Geometrické parametre
   • Šírka objektu (rozpätie konštrukcie)
   • Modulová osnova (osová vzdialenosť hlavných nosných rámov)
   • Typ hlavného nosného rámu (bez stredového stĺpa / so stredovým stĺpom)
   • Statická schéma objektu / objektov
   • Spôsob kotvenia objektu
   • Dĺžka objektu
   • Výška objektu (svetlá výška, výška pri odkvape)
  • Technické parametre
   • Voľba typu a skladby obvodového plášťa
    • Tepelno-technické, požiarne, akustické a iné parametre
   • Otvory a ich výplne v obvodovom plášti – svetlotechnická štúdia
   • Voľba typu a skladby strešného plášťa
    • Tepelno-technické, požiarne, akustické a iné parametre
   • Otvory a ich výplne v strešnom plášti – svetlotechnická štúdia
   • Sklon strešného plášťa (výška v hrebeni)
   • Údaje o zaťažení
    • Zaťaženie snehom
    • Zaťaženie vetrom
    • Typ terénu
    • Nadmorská výška
    • Priťaženie žeriavovou dráhou
    • Iné líniové alebo plošné priťaženia z technológie alebo prevádzky
 • Cenová ponuka
  • Spracovaná pre vyšpecifikovaný základný variant
 • Variant cenovej ponuky
  • Pre iné rozmery objektu, inú modulovú osnovu, iný typ rámu, doplnená o administratívnu vostavbu alebo prístavbu, doplnená o vnútorné požiarne deliace steny…
 • Úvodná projektová dokumentácia – „PD – A“
  • Pôdorys
  • Rez
  • Pohľady
  • Vizualizácie
  • Predbežné reakcie do základov

Dokumentácia pre územné konanie

Uvádzame názorný príklad úvodnej projektovej  dokumentácie “PD – A”, ktorú môžete použiť ako základ pre spracovanie štúdie projektu alebo štúdie zastavanosti pozemku, potrebnej pre územné konanie.

Projektová dokumentácia “PD – A” a technická špecifikácia diela je súčasťou každého variantu cenovej ponuky. Samozrejme, projektovú dokumentáciu vám poskytneme aj vo formáte DWG.