Realizácia

Profesionalita a odbornosť realizácie stavby

Disponujeme týmom skúsených a kvalitných odborníkov. Na základe kompetentnosti a dlhoročných skúseností, pri realizácii rôznych projektov pozemného staviteľstva, riadia celý proces realizácie investičného zámeru. V priebehu montáže bude pre vás kontaktnou osobou stavbyvedúci a šéfmontážnik.

Koordinácia na stavbe začína prevzatím staveniska. V priebehu betonáže základov si sami výškovo a smerovo zameriame základové konštrukcie a osádzame kotevné prvky do základov. Samotná montáž začína prvou dodávkou materiálu na stavbu. Nasleduje vykládka materiálu na pripravenú plochu, predmontáž konštrukcie, zdvíhanie a osadenie nosnej konštrukcie objektu, sekundárnej konštrukcie objektu, zavetrovanie, montáž strešného plášťa, montáž obvodového plášťa, osadenie výplní otvorov, montáž klampiarskych a zámočníckych prvkov. Realizácia stavby končí odovzdaním staveniska.

V priebehu realizácie stavby je vedený stavebný denník. O prevzatí a odovzdaní stavby sa spíše protokol. Montáž prebieha podľa montážnej dokumentácie a kladačských plánov obvodového a strešného plášťa, ktoré sú súčasťou predmetu diela.

Zmeny špecifikácie predmetu diela v priebehu výstavby sa zmluvne dohodnú v dodatku k zmluve o dielo. V takom prípade sa spracuje projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia diela.

Príklad postupu montáže:

  • Projekt:                     INNO COMP
  • Typ haly:                   MSB – viacpodlažná budova
  • Zastavaná plocha:      4.974 m2