Registrácia a štatutárny orgán

  • Obchodné meno:

SIMONT SK, s.r.o.

  • Sídlo spoločnosti a adresa:

Klariská 7
811 03 Bratislava
Slovenská Republika

  • Označenie registra / Číslo zápisu:

OR Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel Sro, vložka číslo: 63845/B

  • Štatutárny orgán:

Ing. Miroslav Behina
konateľ spoločnosti

Otakar Řičánek
konateľ spoločnosti

Martin Morávek
konateľ spoločnosti

  • IČO / DIČ / IČ DPH:

45 423 377
202 299 21 91
SK 202 299 21 91

  • Bankové spojenie / Číslo účtu:

ČSOB, a. s.,
pobočka Bratislava – Vajnorská
Vajnorská ul. 100
Bratislava, 815 63

401 087 79 20 / 7500

  • Telefón / e-mail / Web:

+421 911 288 635

info@simont.sk

www.simont.sk