Projektová príprava

Projektová príprava je ďalšia etapa vývoja projektu.

Pre vybraný variant, v prípade, že ste využili naše služby už v prvej etape vývoja projektu (investičný zámer), alebo v prípade, že máte spracovanú štúdiu alebo projektovú dokumentáciu vám SIMONT SK ponúka spoluprácu pri projektovej príprave.

Z našich služieb vám v tejto etape vývoja projektu ponúkame:

 • Overenie a odsúhlasenie geometrických a technických parametrov objektu
  • Geometrické parametre
   • Šírka objektu (rozpätie konštrukcie)
   • Modulová osnova (osová vzdialenosť hlavných nosných rámov)
   • Typ hlavného nosného rámu (bez stredového stĺpa / so stredovým stĺpom)
   • Statická schéma objektu / objektov
   • Spôsob kotvenia objektu
   • Dĺžka objektu
   • Výška objektu (svetlá výška, výška pri odkvape)
  • Technické parametre
   • Voľba typu a skladby obvodového plášťa
    • Tepelno-technické, požiarne, akustické a iné parametre
   • Otvory a ich výplne v obvodovom plášti – svetlotechnická štúdia
   • Voľba typu a skladby strešného plášťa
    • Tepelno-technické, požiarne, akustické a iné parametre
   • Otvory a ich výplne v strešnom plášti – svetlotechnická štúdia
   • Sklon strešného plášťa (výška v hrebeni)
   • Údaje o zaťažení
    • Zaťaženie snehom
    • Zaťaženie vetrom
    • Typ terénu
    • Nadmorská výška
    • Priťaženie žeriavovou dráhou
    • Iné líniové alebo plošné priťaženia z technológie alebo prevádzky
 • Cenová ponuka
  • Spracovaná pre vybraný a odsúhlasený variant
 • Realizačná dokumentácia – „PD – R“
  • Pôdorys
   • Na úrovni projektu na stavebné povolenie
   • Slúži ako podklad pre generálneho projektanta
  • Rez
   • Na úrovni projektu na stavebné povolenie
   • Slúži ako podklad pre generálneho projektanta
  • Pohľady
   • Na úrovni projektu na stavebné povolenie
   • Slúži ako podklad pre generálneho projektanta
  • Vizualizácie
   • Osadenie objektu do reálneho prostredia stavby
  • Statický výpočet
  • Reakcie do základov
   • Generálny projektant navrhne a spracuje výkres základov a výkopov
  • Kotevný plán
   • Generálny projektant navrhne a spracuje výkres základov a výkopov
  • Technická špecifikácia
  • Certifikáty
  • Požiarna správa
   • Protipožiarne riešenie stavby -  projektová dokumentácia
  • Iná projektová dokumentácia
   • TZB…

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Realizačná dokumentácia “PD – R” a technická špecifikácia je prílohou zmluvy o dielo. Slúži ako podrobná špecifikácia rozsahu dodávky predmetu diela.

Tieto projektové podklady slúžia pre projekčné práce ďalších profesií v rámci projektu, ktoré zastrešuje generálny projektant.

Samozrejme, projektovú dokumentáciu vám poskytneme aj vo formáte DWG.

V prípade, že SIMONT SK bol, v rámci projektovej prípravy a obchodných rokovaní, vybraný ako dodávateľ stavby (časti stavby), realizačná dokumentácia je súčasťou ceny dohodnutej v zmluve o dielo.

SIMONT SK poskytuje taktiež samostatne platené projektové práce.